Eye anatomy

Eye anatomy

Bottom left and right eye

Normal eye

Eyes in the orbits